Specjalistyczna Przychodnia DIAMENT

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Specjalistycznej Przychodni DIAMENT, ul. Hierowskiego 41, 43-100 Tychy, został wyznaczony Pan Lechosław Buczak.  Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@netbel.pl.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia DIAMENT, ul. Hierowskiego 41, 43-100 Tychy
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netbel.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
  • 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne.
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  5. podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa